انجمن ملی پرورش دهندگان طیور ایران

 • ٧ اقدام دولت برای حمایت از مرغداران

  مدیرعامل فدراسیون پرورش دهندگان طیور کشور به تشریح اقدامات دولت برای حمایت از مرغداران پرداخت و از تولیدکنندگان خواست تا جوجه ریزی را ادامه دهند. به گزارش ۲۴، مدیرعامل انجمن پرورش دهندگان طیور کشور ضمن تشریح اقدامات دولت برای حمایت از مرغداران، از تولیدکنندگان خواست تا جوجه ریزی را ادامه…

  مشاهده خبر »
 • ٧ اقدام دولت برای حمایت از مرغداران

  مدیرعامل انجمن پرورش دهندگان طیور کشور به تشریح اقدامات دولت برای حمایت از مرغداران پرداخت و از تولیدکنندگان خواست تا جوجه ریزی را ادامه دهند. به گزارش ۲۴، مدیرعامل انجمن پرورش دهندگان طیور کشور ضمن تشریح اقدامات دولت برای حمایت از مرغداران، از تولیدکنندگان خواست تا جوجه ریزی را ادامه…

  مشاهده خبر »
 • ٧ اقدام دولت برای حمایت از مرغداران

  مدیرعامل انجمن پرورش دهندگان طیور کشور به تشریح اقدامات دولت برای حمایت از مرغداران پرداخت و از تولیدکنندگان خواست تا جوجه ریزی را ادامه دهند. به گزارش ۲۴، مدیرعامل انجمن پرورش دهندگان طیور کشور ضمن تشریح اقدامات دولت برای حمایت از مرغداران، از تولیدکنندگان خواست تا جوجه ریزی را ادامه…

  مشاهده خبر »
 • ٧ اقدام دولت برای حمایت از مرغداران

  مدیرعامل انجمن پرورش دهندگان طیور کشور به تشریح اقدامات دولت برای حمایت از مرغداران پرداخت و از تولیدکنندگان خواست تا جوجه ریزی را ادامه دهند. به گزارش ۲۴، مدیرعامل انجمن پرورش دهندگان طیور کشور ضمن تشریح اقدامات دولت برای حمایت از مرغداران، از تولیدکنندگان خواست تا جوجه ریزی را ادامه…

  مشاهده خبر »
 • ٧ اقدام دولت برای حمایت از مرغداران

  مدیرعامل انجمن پرورش دهندگان طیور کشور به تشریح اقدامات دولت برای حمایت از مرغداران پرداخت و از تولیدکنندگان خواست تا جوجه ریزی را ادامه دهند. به گزارش ۲۴، مدیرعامل انجمن پرورش دهندگان طیور کشور ضمن تشریح اقدامات دولت برای حمایت از مرغداران، از تولیدکنندگان خواست تا جوجه ریزی را ادامه…

  مشاهده خبر »
 • ٧ اقدام دولت برای حمایت از مرغداران

  مدیرکل انجمن پرورش دهندگان طیور کشور اقدامات دولت برای حمایت از مرغداران را تشریح کرد و از تولیدکنندگان خواست تا جوجه ریزی را ادامه دهند. به گزارش ۲۴، مدیرعامل انجمن پرورش دهندگان طیور کشور ضمن تشریح اقدامات دولت برای حمایت از مرغداران، از تولیدکنندگان خواست تا جوجه ریزی را ادامه…

  مشاهده خبر »
 • ٧ اقدام دولت برای حمایت از مرغداران

  مدیرکل انجمن سراسری پرورش دهندگان مرغ گوشتی با تشریح اقدامات دولت برای حمایت از مرغداران از تولیدکنندگان خواست تا جوجه ریزی را ادامه دهند. به گزارش ۲۴، مدیرعامل انجمن پرورش دهندگان طیور کشور ضمن تشریح اقدامات دولت برای حمایت از مرغداران از تولیدکنندگان خواست تا جوجه ریزی را ادامه دهند.…

  مشاهده خبر »
 • ٧ اقدام دولت برای حمایت از مرغداران

  مدیرکل انجمن سراسری پرورش دهندگان مرغ گوشتی با تشریح اقدامات دولت برای حمایت از مرغداران از تولیدکنندگان خواست تا جوجه ریزی را ادامه دهند. به گزارش ۲۴، مدیرعامل انجمن پرورش دهندگان طیور کشور ضمن تشریح اقدامات دولت برای حمایت از مرغداران از تولیدکنندگان خواست تا جوجه ریزی را ادامه دهند.…

  مشاهده خبر »
 • ٧ اقدام دولت برای حمایت از مرغداران

  مدیرکل انجمن سراسری پرورش دهندگان مرغ گوشتی با تشریح اقدامات دولت برای حمایت از مرغداران از تولیدکنندگان خواست تا جوجه ریزی را ادامه دهند. به گزارش ۲۴، مدیرعامل انجمن پرورش دهندگان طیور کشور ضمن تشریح اقدامات دولت برای حمایت از مرغداران از تولیدکنندگان خواست تا جوجه ریزی را ادامه دهند.…

  مشاهده خبر »
 • ٧ اقدام دولت برای حمایت از مرغداران

  مدیرعامل فدراسیون سراسری مرغداران گوشتی با تشریح اقدامات دولت برای حمایت از مرغداران، از تولیدکنندگان خواست تا جوجه ریزی را ادامه دهند. به گزارش ۲۴، مدیرعامل انجمن سراسری پرورش دهندگان طیور ضمن تشریح اقدامات دولت برای حمایت از مرغداران، از تولیدکنندگان خواست تا جوجه ریزی را ادامه دهند. متن این…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا