بیماری قلب و عروقی

 • افرادی که نقرس دارند باید چه غذاهایی بخورند

  یکی از اعضای هیات علمی دانشکده علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: بیماران نقرس باید از رژیم غذایی کم پورین پیروی کنند. به گزارش خبر24، غزاله اسلامی افزود: افزایش اسید اوریک در خون بیماران نقرس منجر به رسوب این ترکیب با سدیم در مفاصل مختلف و در نتیجه…

  مشاهده خبر »
 • افرادی که نقرس دارند باید چه غذاهایی بخورند

  یکی از اعضای هیات علمی دانشکده علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: بیماران نقرس باید از رژیم غذایی کم پورین پیروی کنند. به گزارش خبر24، غزاله اسلامی افزود: افزایش اسید اوریک در خون بیماران نقرس منجر به رسوب این ترکیب با سدیم در مفاصل مختلف و در نتیجه…

  مشاهده خبر »
 • افرادی که نقرس دارند باید چه غذاهایی بخورند

  یکی از اعضای هیات علمی دانشکده علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: بیماران نقرس باید از رژیم غذایی کم پورین پیروی کنند. به گزارش خبر24، غزاله اسلامی افزود: افزایش اسید اوریک در خون بیماران نقرس منجر به رسوب این ترکیب با سدیم در مفاصل مختلف و در نتیجه…

  مشاهده خبر »
 • افرادی که نقرس دارند باید چه غذاهایی بخورند

  یکی از اعضای هیات علمی دانشکده علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: بیماران نقرس باید از رژیم غذایی کم پورین پیروی کنند. به گزارش خبر24، غزاله اسلامی افزود: افزایش اسید اوریک در خون بیماران نقرس منجر به رسوب این ترکیب با سدیم در مفاصل مختلف و در نتیجه…

  مشاهده خبر »
 • افرادی که نقرس دارند باید چه غذاهایی بخورند

  یکی از اعضای هیات علمی دانشکده علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: بیماران نقرس باید از رژیم غذایی کم پورین پیروی کنند. به گزارش خبر24، غزاله اسلامی افزود: افزایش اسید اوریک در خون بیماران نقرس منجر به رسوب این ترکیب با سدیم در مفاصل مختلف و در نتیجه…

  مشاهده خبر »
 • افرادی که نقرس دارند باید چه غذاهایی بخورند

  یکی از اعضای هیات علمی دانشکده علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: بیماران نقرس باید از رژیم غذایی کم پورین پیروی کنند. به گزارش خبر24، غزاله اسلامی افزود: افزایش اسید اوریک در خون بیماران نقرس منجر به رسوب این ترکیب با سدیم در مفاصل مختلف و در نتیجه…

  مشاهده خبر »
 • افرادی که نقرس دارند باید چه غذاهایی بخورند

  یکی از اعضای هیات علمی دانشکده علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: بیماران نقرس باید از رژیم غذایی کم پورین پیروی کنند. به گزارش خبر24، غزاله اسلامی افزود: افزایش اسید اوریک در خون بیماران نقرس منجر به رسوب این ترکیب با سدیم در مفاصل مختلف و در نتیجه…

  مشاهده خبر »
 • افرادی که نقرس دارند باید چه غذاهایی بخورند

  یکی از اعضای هیات علمی دانشکده علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: بیماران نقرس باید از رژیم غذایی کم پورین پیروی کنند. به گزارش خبر24، غزاله اسلامی افزود: افزایش اسید اوریک در خون بیماران نقرس منجر به رسوب این ترکیب با سدیم در مفاصل مختلف و در نتیجه…

  مشاهده خبر »
 • افرادی که نقرس دارند باید چه غذاهایی بخورند

  یکی از اعضای هیات علمی دانشکده علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: بیماران نقرس باید از رژیم غذایی کم پورین پیروی کنند. به گزارش خبر24، غزاله اسلامی افزود: افزایش اسید اوریک در خون بیماران نقرس منجر به رسوب این ترکیب با سدیم در مفاصل مختلف و در نتیجه…

  مشاهده خبر »
 • افرادی که نقرس دارند باید چه غذاهایی بخورند

  یکی از اعضای هیات علمی دانشکده علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: بیماران نقرس باید از رژیم غذایی کم پورین پیروی کنند. به گزارش خبر24، غزاله اسلامی افزود: افزایش اسید اوریک در خون بیماران نقرس منجر به رسوب این ترکیب با سدیم در مفاصل مختلف و در نتیجه…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا