تعاونی

 • مهارت‌آموزی باید از دبستان در دستورکار قرار گیرد

  معاون اول رئیس جمهور این مستند را بدون توجه به نیاز بازار یکی از مهمترین مشکلات نظام آموزشی کشور عنوان کرد. اولین جلسه شورای عالی آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی در دولت سیزدهم به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد. محمد مخبر این نشست با حضور وزرای تعاون،…

  مشاهده خبر »
 • مهارت‌آموزی باید از دبستان در دستورکار قرار گیرد

  معاون اول رئیس جمهور این مستند را بدون توجه به نیاز بازار یکی از مهمترین مشکلات نظام آموزشی کشور عنوان کرد. اولین جلسه شورای عالی آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی در دولت سیزدهم به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد. محمد مخبر این نشست با حضور وزرای تعاون،…

  مشاهده خبر »
 • مهارت‌آموزی باید از دبستان در دستورکار قرار گیرد

  معاون اول رئیس جمهور این مستند را بدون توجه به نیاز بازار یکی از مهمترین مشکلات نظام آموزشی کشور عنوان کرد. اولین جلسه شورای عالی آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی در دولت سیزدهم به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد. محمد مخبر این نشست با حضور وزرای تعاون،…

  مشاهده خبر »
 • مهارت‌آموزی باید از دبستان در دستورکار قرار گیرد

  معاون اول رئیس جمهور این مستند را بدون توجه به نیاز بازار یکی از مهمترین مشکلات نظام آموزشی کشور عنوان کرد. اولین جلسه شورای عالی آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی در دولت سیزدهم به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد. محمد مخبر این نشست با حضور وزرای تعاون،…

  مشاهده خبر »
 • مهارت‌آموزی باید از دبستان در دستورکار قرار گیرد

  معاون اول رئیس جمهور این مستند را بدون توجه به نیاز بازار یکی از مهمترین مشکلات نظام آموزشی کشور عنوان کرد. اولین جلسه شورای عالی آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی در دولت سیزدهم به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد. محمد مخبر این نشست با حضور وزرای تعاون،…

  مشاهده خبر »
 • مهارت‌آموزی باید از دبستان در دستورکار قرار گیرد

  معاون اول رئیس جمهور این مستند را بدون توجه به نیاز بازار یکی از مهمترین مشکلات نظام آموزشی کشور عنوان کرد. پایگاه خبری 24 به نقل از معاون اول رئیس جمهور گفت: اولین جلسه شورای عالی آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی در دولت سیزدهم به ریاست معاون اول رئیس…

  مشاهده خبر »
 • مهارت‌آموزی باید از دبستان در دستورکار قرار گیرد

  معاون اول رئیس جمهور این مستند را بدون توجه به نیاز بازار یکی از مهمترین مشکلات نظام آموزشی کشور عنوان کرد. پایگاه خبری 24 به نقل از معاون اول رئیس جمهور گفت: اولین جلسه شورای عالی آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی در دولت سیزدهم به ریاست معاون اول رئیس…

  مشاهده خبر »
 • مهارت‌آموزی باید از دبستان در دستورکار قرار گیرد

  معاون اول رئیس جمهور این مستند را بدون توجه به نیاز بازار یکی از مهمترین مشکلات نظام آموزشی کشور عنوان کرد. پایگاه خبری 24 به نقل از معاون اول رئیس جمهور گفت: اولین جلسه شورای عالی آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی در دولت سیزدهم به ریاست معاون اول رئیس…

  مشاهده خبر »
 • مهارت‌آموزی باید از دبستان در دستورکار قرار گیرد

  معاون اول رئیس جمهور این مستند را بدون توجه به نیاز بازار یکی از مهمترین معضلات نظام آموزشی کشور عنوان کرد. پایگاه خبری 24 به نقل از پایگاه رسانه های معاون اول رئیس جمهور، اولین جلسه شورای عالی آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی در دولت سیزدهم را به ریاست…

  مشاهده خبر »
 • مهارت‌آموزی باید از دبستان در دستورکار قرار گیرد

  معاون اول رئیس جمهور این مستند را بدون توجه به نیاز بازار یکی از مهمترین معضلات نظام آموزشی کشور عنوان کرد. پایگاه خبری 24 به نقل از پایگاه رسانه های معاون اول رئیس جمهور، اولین جلسه شورای عالی آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی در دولت سیزدهم را به ریاست…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا