حمل و نقل گاز

 • پایداری شبکه گاز مرکز و غرب کشور تضمین می‌شود

  مدیرعامل شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران از تثبیت شبکه گاز در مرکز و غرب کشور از طریق اجرای طرح‌های افزایش فشار گاز در «بلیکله»، «دورهان» و «نورآباد» خبر داد. به گزارش خبر24 به نقل از شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، «رضا نشادی» با حضور در محل احداث تاسیسات…

  مشاهده خبر »
 • پایداری شبکه گاز مرکز و غرب کشور تضمین می‌شود

  مدیرعامل شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران از تثبیت شبکه گاز در مرکز و غرب کشور از طریق اجرای طرح‌های افزایش فشار گاز در «بلیکله»، «دورهان» و «نورآباد» خبر داد. به گزارش خبر24 به نقل از شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، «رضا نشادی» با حضور در محل احداث تاسیسات…

  مشاهده خبر »
 • پایداری شبکه گاز مرکز و غرب کشور تضمین می‌شود

  مدیرعامل شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران از تثبیت شبکه گاز در مرکز و غرب کشور از طریق اجرای طرح‌های افزایش فشار گاز در «بلیکله»، «دورهان» و «نورآباد» خبر داد. به گزارش خبر24 به نقل از شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، «رضا نشادی» با حضور در محل احداث تاسیسات…

  مشاهده خبر »
 • پایداری شبکه گاز مرکز و غرب کشور تضمین می‌شود

  مدیرعامل شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران از تثبیت شبکه گاز در مرکز و غرب کشور از طریق اجرای طرح‌های افزایش فشار گاز در «بلیکله»، «دورهان» و «نورآباد» خبر داد. به گزارش خبر24 به نقل از شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، «رضا نشادی» با حضور در محل احداث تاسیسات…

  مشاهده خبر »
 • پایداری شبکه گاز مرکز و غرب کشور تضمین می‌شود

  مدیرعامل شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران از تثبیت شبکه گاز در مرکز و غرب کشور از طریق اجرای طرح‌های افزایش فشار گاز در «بلیکله»، «دورهان» و «نورآباد» خبر داد. به گزارش خبر24 به نقل از شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، «رضا نشادی» با حضور در محل احداث تاسیسات…

  مشاهده خبر »
 • پایداری شبکه گاز مرکز و غرب کشور تضمین می‌شود

  مدیرعامل شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران از تثبیت شبکه گاز در مرکز و غرب کشور از طریق اجرای طرح‌های افزایش فشار گاز در «بلیکله»، «دورهان» و «نورآباد» خبر داد. به گزارش خبر24 به نقل از شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، «رضا نشادی» با حضور در محل احداث تاسیسات…

  مشاهده خبر »
 • پایداری شبکه گاز مرکز و غرب کشور تضمین می‌شود

  مدیرعامل شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران از تثبیت شبکه گاز در مرکز و غرب کشور از طریق اجرای طرح‌های افزایش فشار گاز در «بلیکله»، «دورهان» و «نورآباد» خبر داد. به گزارش خبر24 به نقل از شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، «رضا نشادی» با حضور در محل احداث تاسیسات…

  مشاهده خبر »
 • پایداری شبکه گاز مرکز و غرب کشور تضمین می‌شود

  مدیرعامل شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران از تثبیت شبکه گاز در مرکز و غرب کشور از طریق اجرای طرح‌های افزایش فشار گاز در «بلیکله»، «دورهان» و «نورآباد» خبر داد. به گزارش خبر24 به نقل از شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، «رضا نشادی» با حضور در محل احداث تاسیسات…

  مشاهده خبر »
 • پایداری شبکه گاز مرکز و غرب کشور تضمین می‌شود

  مدیرعامل شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران از تثبیت شبکه گاز در مرکز و غرب کشور از طریق اجرای طرح‌های افزایش فشار گاز در «بلیکله»، «دورهان» و «نورآباد» خبر داد. به گزارش خبر24 به نقل از شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، «رضا نشادی» با حضور در محل احداث تاسیسات…

  مشاهده خبر »
 • پایداری شبکه گاز مرکز و غرب کشور تضمین می‌شود

  مدیرعامل شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران از تثبیت شبکه گاز در مرکز و غرب کشور از طریق اجرای طرح‌های افزایش فشار گاز در «بلیکله»، «دورهان» و «نورآباد» خبر داد. به گزارش خبر24 به نقل از شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، «رضا نشادی» با حضور در محل احداث تأسیسات…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا