زیارت

 • برگزاری نمایشگاه عکس به مناسبت هفته حج در متروی تهران

  به مناسبت آغاز هفته حج نمایشگاه عکسی با عنوان حج و حج در راهروهای فرهنگی مترو تهران به نمایش در می آید. به گزارش ۲۴، مهندس محمد النقیب نماینده فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری راه آهن شهری در تهران و حومه درباره این نمایشگاه گفت: مسافران مترو برگزار شد.…

  مشاهده خبر »
 • برگزاری نمایشگاه عکس به مناسبت هفته حج در متروی تهران

  به مناسبت آغاز هفته حج نمایشگاه عکسی با عنوان حج و حج در راهروهای فرهنگی مترو تهران به نمایش در می آید. به گزارش ۲۴، مهندس محمد النقیب نماینده فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری راه آهن شهری در تهران و حومه درباره این نمایشگاه گفت: مسافران مترو برگزار شد.…

  مشاهده خبر »
 • برگزاری نمایشگاه عکس به مناسبت هفته حج در متروی تهران

  به مناسبت آغاز هفته حج نمایشگاه عکسی با عنوان حج و حج در راهروهای فرهنگی مترو تهران به نمایش در می آید. به گزارش ۲۴، مهندس محمد النقیب نماینده فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری راه آهن شهری در تهران و حومه درباره این نمایشگاه گفت: مسافران مترو برگزار شد.…

  مشاهده خبر »
 • برگزاری نمایشگاه عکس به مناسبت هفته حج در متروی تهران

  به مناسبت آغاز هفته حج نمایشگاه عکسی با عنوان حج و حج در راهروهای فرهنگی مترو تهران به نمایش در می آید. به گزارش ۲۴، مهندس محمد النقیب نماینده فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری راه آهن شهری در تهران و حومه درباره این نمایشگاه گفت: مسافران مترو برگزار شد.…

  مشاهده خبر »
 • برگزاری نمایشگاه عکس به مناسبت هفته حج در متروی تهران

  به مناسبت آغاز هفته حج نمایشگاه عکسی با عنوان حج و حج در راهروهای فرهنگی مترو تهران به نمایش در می آید. به گزارش ۲۴، مهندس محمد النقیب نماینده فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری راه آهن شهری در تهران و حومه درباره این نمایشگاه گفت: مسافران مترو برگزار شد.…

  مشاهده خبر »
 • برگزاری نمایشگاه عکس به مناسبت هفته حج در متروی تهران

  به مناسبت آغاز هفته حج نمایشگاه عکسی با عنوان حج و حج در راهروهای فرهنگی مترو تهران به نمایش در می آید. به گزارش ۲۴، مهندس محمد النقیب نماینده فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری راه آهن شهری در تهران و حومه درباره این نمایشگاه گفت: مسافران مترو برگزار شد.…

  مشاهده خبر »
 • برگزاری نمایشگاه عکس به مناسبت هفته حج در متروی تهران

  به مناسبت آغاز هفته حج نمایشگاه عکسی با عنوان حج و حج در راهروهای فرهنگی مترو تهران به نمایش در می آید. به گزارش ۲۴، مهندس محمد النقیب نماینده فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری راه آهن شهری در تهران و حومه درباره این نمایشگاه گفت: مسافران مترو برگزار شد.…

  مشاهده خبر »
 • برگزاری نمایشگاه عکس به مناسبت هفته حج در متروی تهران

  به مناسبت آغاز هفته حج نمایشگاه عکسی با عنوان حج و حج در راهروهای فرهنگی مترو تهران به نمایش در می آید. به گزارش ۲۴، مهندس محمد النقیب نماینده فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری راه آهن شهری در تهران و حومه درباره این نمایشگاه گفت: مسافران مترو برگزار شد.…

  مشاهده خبر »
 • برگزاری نمایشگاه عکس به مناسبت هفته حج در متروی تهران

  به مناسبت آغاز هفته حج نمایشگاه عکسی با عنوان حج و حج در راهروهای فرهنگی مترو تهران به نمایش در می آید. به گزارش ۲۴، مهندس محمد النقیب نماینده فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری راه آهن شهری در تهران و حومه درباره این نمایشگاه گفت: مسافران مترو برگزار شد.…

  مشاهده خبر »
 • برگزاری نمایشگاه عکس به مناسبت هفته حج در متروی تهران

  به مناسبت آغاز هفته حج نمایشگاه عکسی با عنوان حج و حج در راهروهای فرهنگی مترو تهران به نمایش در می آید. به گزارش بیست و چهارم، مهندس محمد النقیب نماینده فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری راه آهن شهری در تهران و حومه درباره برپایی این نمایشگاه گفت: مسافران…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا