سرطان

 • موفقیت واکسن جدید سرطان در غلبه بر سد دفاعی تومور

  محققان واکسن جدیدی ساخته اند که با موفقیت مکانیسم فرار ایمنی در سرطان ها را دور می زند. آنها دریافتند که این واکسن از سرطان در مدل‌های سرطان موش و پستانداران محافظت می‌کند. آنها قصد دارند سال آینده این واکسن را وارد آزمایشات بالینی کنند. ساخت واکسن های سرطان بخش…

  مشاهده خبر »
 • موفقیت واکسن جدید سرطان در غلبه بر سد دفاعی تومور

  محققان واکسن جدیدی ساخته اند که با موفقیت مکانیسم فرار ایمنی در سرطان ها را دور می زند. آنها دریافتند که این واکسن از سرطان در مدل‌های سرطان موش و پستانداران محافظت می‌کند. آنها قصد دارند سال آینده این واکسن را وارد آزمایشات بالینی کنند. ساخت واکسن های سرطان بخش…

  مشاهده خبر »
 • موفقیت واکسن جدید سرطان در غلبه بر سد دفاعی تومور

  محققان واکسن جدیدی ساخته اند که با موفقیت مکانیسم فرار ایمنی در سرطان ها را دور می زند. آنها دریافتند که این واکسن از سرطان در مدل‌های سرطان موش و پستانداران محافظت می‌کند. آنها قصد دارند سال آینده این واکسن را وارد آزمایشات بالینی کنند. ساخت واکسن های سرطان بخش…

  مشاهده خبر »
 • موفقیت واکسن جدید سرطان در غلبه بر سد دفاعی تومور

  محققان واکسن جدیدی ساخته اند که با موفقیت مکانیسم فرار ایمنی در سرطان ها را دور می زند. آنها دریافتند که این واکسن از سرطان در مدل‌های سرطان موش و پستانداران محافظت می‌کند. آنها قصد دارند سال آینده این واکسن را وارد آزمایشات بالینی کنند. ساخت واکسن های سرطان بخش…

  مشاهده خبر »
 • موفقیت واکسن جدید سرطان در غلبه بر سد دفاعی تومور

  محققان واکسن جدیدی ساخته اند که با موفقیت مکانیسم فرار ایمنی در سرطان ها را دور می زند. آنها دریافتند که این واکسن از سرطان در مدل‌های سرطان موش و پستانداران محافظت می‌کند. آنها قصد دارند سال آینده این واکسن را وارد آزمایشات بالینی کنند. ساخت واکسن های سرطان بخش…

  مشاهده خبر »
 • موفقیت واکسن جدید سرطان در غلبه بر سد دفاعی تومور

  محققان واکسن جدیدی ساخته اند که با موفقیت مکانیسم فرار ایمنی در سرطان ها را دور می زند. آنها دریافتند که این واکسن از سرطان در مدل‌های سرطان موش و پستانداران محافظت می‌کند. آنها قصد دارند سال آینده این واکسن را وارد آزمایشات بالینی کنند. ساخت واکسن های سرطان بخش…

  مشاهده خبر »
 • موفقیت واکسن جدید سرطان در غلبه بر سد دفاعی تومور

  محققان واکسن جدیدی ساخته اند که با موفقیت مکانیسم فرار ایمنی در سرطان ها را دور می زند. آنها دریافتند که این واکسن از سرطان در مدل‌های سرطان موش و پستانداران محافظت می‌کند. آنها قصد دارند سال آینده این واکسن را وارد آزمایشات بالینی کنند. ساخت واکسن های سرطان بخش…

  مشاهده خبر »
 • موفقیت واکسن جدید سرطان در غلبه بر سد دفاعی تومور

  محققان واکسن جدیدی ساخته اند که با موفقیت مکانیسم فرار ایمنی در سرطان ها را دور می زند. آنها دریافتند که این واکسن از سرطان در مدل‌های سرطان موش و پستانداران محافظت می‌کند. آنها قصد دارند سال آینده این واکسن را وارد آزمایشات بالینی کنند. ساخت واکسن های سرطان بخش…

  مشاهده خبر »
 • موفقیت واکسن جدید سرطان در غلبه بر سد دفاعی تومور

  محققان واکسن جدیدی ساخته اند که با موفقیت مکانیسم فرار ایمنی در سرطان ها را دور می زند. آنها دریافتند که این واکسن از سرطان در مدل‌های سرطان موش و پستانداران محافظت می‌کند. آنها قصد دارند سال آینده این واکسن را وارد آزمایشات بالینی کنند. ساخت واکسن های سرطان بخش…

  مشاهده خبر »
 • موفقیت واکسن جدید سرطان در غلبه بر سد دفاعی تومور

  محققان واکسن جدیدی ساخته اند که با موفقیت مکانیسم فرار ایمنی در سرطان ها را دور می زند. آنها دریافتند که این واکسن از سرطان در مدل‌های سرطان موش و پستانداران محافظت می‌کند. آنها قصد دارند سال آینده این واکسن را وارد آزمایشات بالینی کنند. ساخت واکسن های سرطان بخش…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا