سند تحول اساسی آموزش و پرورش

 • ۱۲ درصد دانش آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند

  رئیس سازمان مدارس و مراکز اجتماعی گفت: ایجاد مدارس خصوصی در حاشیه شهرهای بزرگ، روستاها و مناطق محروم با گفتمان آموزشی در کشور ضروری است. به گزارش خبر24، احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس، مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی در نشست با شورای موسس مدارس غیردولتی، معاونان و مدیران مدارس…

  مشاهده خبر »
 • ۱۲ درصد دانش آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند

  رئیس سازمان مدارس و مراکز اجتماعی گفت: ایجاد مدارس خصوصی در حاشیه شهرهای بزرگ، روستاها و مناطق محروم با گفتمان آموزشی در کشور ضروری است. به گزارش خبر24، احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس، مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی در نشست با شورای موسس مدارس غیردولتی، معاونان و مدیران مدارس…

  مشاهده خبر »
 • ۱۲ درصد دانش آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند

  رئیس سازمان مدارس و مراکز اجتماعی گفت: ایجاد مدارس خصوصی در حاشیه شهرهای بزرگ، روستاها و مناطق محروم با گفتمان آموزشی در کشور ضروری است. به گزارش خبر24، احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس، مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی در نشست با شورای موسس مدارس غیردولتی، معاونان و مدیران مدارس…

  مشاهده خبر »
 • ۱۲ درصد دانش آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند

  رئیس سازمان مدارس و مراکز اجتماعی گفت: ایجاد مدارس خصوصی در حاشیه شهرهای بزرگ، روستاها و مناطق محروم با گفتمان آموزشی در کشور ضروری است. به گزارش خبر24، احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس، مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی در نشست با شورای موسس مدارس غیردولتی، معاونان و مدیران مدارس…

  مشاهده خبر »
 • ۱۲ درصد دانش آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند

  رئیس سازمان مدارس و مراکز اجتماعی گفت: ایجاد مدارس خصوصی در حاشیه شهرهای بزرگ، روستاها و مناطق محروم با گفتمان آموزشی در کشور ضروری است. به گزارش خبر24، احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس، مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی در نشست با شورای موسس مدارس غیردولتی، معاونان و مدیران مدارس…

  مشاهده خبر »
 • ۱۲ درصد دانش آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند

  رئیس سازمان مدارس و مراکز اجتماعی گفت: ایجاد مدارس خصوصی در حاشیه شهرهای بزرگ، روستاها و مناطق محروم با گفتمان آموزشی در کشور ضروری است. به گزارش خبر24، احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس، مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی در نشست با شورای موسس مدارس غیردولتی، معاونان و مدیران مدارس…

  مشاهده خبر »
 • ۱۲ درصد دانش آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند

  رئیس سازمان مدارس و مراکز اجتماعی گفت: ایجاد مدارس خصوصی در حاشیه شهرهای بزرگ، روستاها و مناطق محروم با گفتمان آموزشی در کشور ضروری است. به گزارش خبر24، احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس، مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی در نشست با شورای موسس مدارس غیردولتی، معاونان و مدیران مدارس…

  مشاهده خبر »
 • ۱۲ درصد دانش آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند

  رئیس سازمان مدارس و مراکز اجتماعی گفت: ایجاد مدارس خصوصی در حاشیه شهرهای بزرگ، روستاها و مناطق محروم با گفتمان آموزشی در کشور ضروری است. به گزارش خبر24، احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس، مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی در نشست با شورای موسس مدارس غیردولتی، معاونان و مدیران مدارس…

  مشاهده خبر »
 • ۱۲ درصد دانش آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند

  رئیس سازمان مدارس و مراکز اجتماعی گفت: ایجاد مدارس خصوصی در حاشیه شهرهای بزرگ، روستاها و مناطق محروم با گفتمان آموزشی در کشور ضروری است. به گزارش خبر24، احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس، مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی در نشست با شورای موسس مدارس غیردولتی، معاونان و مدیران مدارس…

  مشاهده خبر »
 • ۱۲ درصد دانش آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند

  رئیس سازمان مدارس و مراکز اجتماعی گفت: ایجاد مدارس خصوصی در حاشیه شهرهای بزرگ، روستاها و مناطق محروم با گفتمان آموزشی در کشور ضروری است. به گزارش خبر24، احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس، مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی در نشست با شورای موسس مدارس غیردولتی، معاونان و مدیران مدارس…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا