شهر تهران

 • واحدهای صنعتی، صنفی و کارگاهی حاشیه تهران ساماندهی می‌شود

  بر اساس مصوبه هیات وزیران واحدها و کارگاه های صنعتی و تجاری در حاشیه شهر تهران ایجاد می شود. به گزارش خبر24 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت اعلام کرد: با تصویب هیات وزیران در هفته گذشته واحدهای صنعتی، اتحادیه ها و کارگاه ها…

  مشاهده خبر »
 • واحدهای صنعتی، صنفی و کارگاهی حاشیه تهران ساماندهی می‌شود

  بر اساس مصوبه هیات وزیران واحدها و کارگاه های صنعتی و تجاری در حاشیه شهر تهران ایجاد می شود. به گزارش خبر24 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت اعلام کرد: با تصویب هیات وزیران در هفته گذشته واحدهای صنعتی، اتحادیه ها و کارگاه ها…

  مشاهده خبر »
 • واحدهای صنعتی، صنفی و کارگاهی حاشیه تهران ساماندهی می‌شود

  بر اساس مصوبه هیات وزیران واحدها و کارگاه های صنعتی و تجاری در حاشیه شهر تهران ایجاد می شود. به گزارش خبر24 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت اعلام کرد: با تصویب هیات وزیران در هفته گذشته واحدهای صنعتی، اتحادیه ها و کارگاه ها…

  مشاهده خبر »
 • واحدهای صنعتی، صنفی و کارگاهی حاشیه تهران ساماندهی می‌شود

  بر اساس مصوبه هیات وزیران واحدها و کارگاه های صنعتی و تجاری در حاشیه شهر تهران ایجاد می شود. به گزارش خبر24 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت اعلام کرد: با تصویب هیات وزیران در هفته گذشته واحدهای صنعتی، اتحادیه ها و کارگاه ها…

  مشاهده خبر »
 • واحدهای صنعتی، صنفی و کارگاهی حاشیه تهران ساماندهی می‌شود

  بر اساس مصوبه هیات وزیران واحدها و کارگاه های صنعتی و تجاری در حاشیه شهر تهران تشکیل می شود. به گزارش خبر24 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت اعلام کرد: با تصویب هیات وزیران در هفته گذشته واحدهای صنعتی، اتحادیه ها و کارگاه ها…

  مشاهده خبر »
 • واحدهای صنعتی، صنفی و کارگاهی حاشیه تهران ساماندهی می‌شود

  بر اساس مصوبه هیات وزیران واحدها و کارگاه های صنعتی و تجاری در حاشیه شهر تهران تشکیل می شود. به گزارش خبر24 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت اعلام کرد: با تصویب هیات وزیران در هفته گذشته واحدهای صنعتی، اتحادیه ها و کارگاه ها…

  مشاهده خبر »
 • جهش ساخت و ساز و کاهش نرخ مسکن در سال جدید

  دبیرکل شورای شهرداران پایتخت های ایران: انجمن در نظر دارد با همکاری دولت ساخت و ساز را در شهرهای مختلف توسعه دهد و وضعیت مسکن با مشارکت مردم و مردم رو به بهبود است. مردم. مردم دولت.” به گزارش خبر24 به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای…

  مشاهده خبر »
 • جهش ساخت و ساز و کاهش نرخ مسکن در سال جدید

  دبیرکل شورای شهرداران پایتخت های ایران: انجمن در نظر دارد با همکاری دولت ساخت و ساز را در شهرهای مختلف توسعه دهد و وضعیت مسکن با مشارکت مردم و مردم رو به بهبود است. مردم. مردم دولت.” به گزارش خبر24 به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای…

  مشاهده خبر »
 • جهش ساخت و ساز و کاهش نرخ مسکن در سال جدید

  دبیرکل شورای شهرداران پایتخت های ایران: انجمن در نظر دارد با همکاری دولت ساخت و ساز را در شهرهای مختلف توسعه دهد و وضعیت مسکن با مشارکت مردم و مردم رو به بهبود است. مردم. مردم دولت.” به گزارش خبر24 به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای…

  مشاهده خبر »
 • جهش ساخت و ساز و کاهش نرخ مسکن در سال جدید

  دبیرکل شورای شهرداران پایتخت های ایران: مجمع در نظر دارد با همکاری دولت ساخت و ساز را در شهرهای مختلف توسعه دهد و وضعیت مسکن با مشارکت مردم و مردم رو به بهبود است. مردم. مردم دولت.” به گزارش خبر24 به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا