صنعت و معدن

 • برنامه ششم تمام شد، سهم صنعت پرداخت نشد

  بررسی ها نشان می دهد سهم صنعت و معدن از تسهیلات بازپرداخت بانک ها و موسسات اعتباری در سال پایانی برنامه ششم توسعه محقق نشده است. به گزارش خبر24، رهبری اخیرا در دیدار با تولیدکنندگان بر لزوم هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید تاکید کردند. این موضوع در سال های…

  مشاهده خبر »
 • برنامه ششم تمام شد، سهم صنعت پرداخت نشد

  بررسی ها نشان می دهد سهم صنعت و معدن از تسهیلات بازپرداخت بانک ها و موسسات اعتباری در سال پایانی برنامه ششم توسعه محقق نشده است. به گزارش خبر24، رهبری اخیرا در دیدار با تولیدکنندگان بر لزوم هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید تاکید کردند. این موضوع در سال های…

  مشاهده خبر »
 • برنامه ششم تمام شد، سهم صنعت پرداخت نشد

  بررسی ها نشان می دهد سهم صنعت و معدن از تسهیلات بازپرداخت بانک ها و موسسات اعتباری در سال پایانی برنامه ششم توسعه محقق نشده است. به گزارش خبر24، رهبری اخیرا در دیدار با تولیدکنندگان بر لزوم هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید تاکید کردند. این موضوع در سال های…

  مشاهده خبر »
 • برنامه ششم تمام شد، سهم صنعت پرداخت نشد

  بررسی ها نشان می دهد سهم صنعت و معدن از تسهیلات بازپرداخت بانک ها و موسسات اعتباری در سال پایانی برنامه ششم توسعه محقق نشده است. به گزارش خبر24، رهبری اخیرا در دیدار با تولیدکنندگان بر لزوم هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید تاکید کردند. این موضوع در سال های…

  مشاهده خبر »
 • برنامه ششم تمام شد، سهم صنعت پرداخت نشد

  بررسی ها نشان می دهد سهم صنعت و معدن از تسهیلات بازپرداخت بانک ها و موسسات اعتباری در سال پایانی برنامه ششم توسعه محقق نشده است. به گزارش خبر24، رهبری اخیرا در دیدار با تولیدکنندگان بر لزوم هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید تاکید کردند. این موضوع در سال های…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا