طرح شفافیت قوای سه گانه

 • لزوم شفافیت حداکثری/ شفافیت نباید فقط مختص مجلس باشد

  نماینده مردم نیشاپور در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح شفافیت آرای نمایندگان محدود به مجلس شورای اسلامی است در حالی که مطالبه مردم محدود به شفافیت مجلس نیست. احسان ارکانی در گفت وگو با خبرنگار خبر24 درباره آخرین تحولات بررسی طرح شفافیت در مجلس اظهار داشت: طرح شفافیت منحصر به…

  مشاهده خبر »
 • لزوم شفافیت حداکثری/ شفافیت نباید فقط مختص مجلس باشد

  نماینده مردم نیشاپور در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح شفافیت آرای نمایندگان محدود به مجلس شورای اسلامی است در حالی که مطالبه مردم محدود به شفافیت مجلس نیست. احسان ارکانی در گفت وگو با خبرنگار خبر24 درباره آخرین تحولات بررسی طرح شفافیت در مجلس اظهار داشت: طرح شفافیت منحصر به…

  مشاهده خبر »
 • لزوم شفافیت حداکثری/ شفافیت نباید فقط مختص مجلس باشد

  نماینده مردم نیشاپور در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح شفافیت آرای نمایندگان محدود به مجلس شورای اسلامی است در حالی که مطالبه مردم محدود به شفافیت مجلس نیست. احسان ارکانی در گفت وگو با خبرنگار خبر24 درباره آخرین تحولات بررسی طرح شفافیت در مجلس اظهار داشت: طرح شفافیت منحصر به…

  مشاهده خبر »
 • لزوم شفافیت حداکثری/ شفافیت نباید فقط مختص مجلس باشد

  نماینده مردم نیشاپور در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح شفافیت آرای نمایندگان محدود به مجلس شورای اسلامی است در حالی که مطالبه مردم محدود به شفافیت مجلس نیست. احسان ارکانی در گفت وگو با خبرنگار خبر24 درباره آخرین تحولات بررسی طرح شفافیت در مجلس اظهار داشت: طرح شفافیت منحصر به…

  مشاهده خبر »
 • لزوم شفافیت حداکثری/ شفافیت نباید فقط مختص مجلس باشد

  نماینده مردم نیشاپور در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح شفافیت آرای نمایندگان محدود به مجلس شورای اسلامی است در حالی که مطالبه مردم محدود به شفافیت مجلس نیست. احسان ارکانی در گفت وگو با خبرنگار خبر24 درباره آخرین تحولات بررسی طرح شفافیت در مجلس اظهار داشت: طرح شفافیت منحصر به…

  مشاهده خبر »
 • لزوم شفافیت حداکثری/ شفافیت نباید فقط مختص مجلس باشد

  نماینده مردم نیشاپور در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح شفافیت آرای نمایندگان محدود به مجلس شورای اسلامی است در حالی که مطالبه مردم محدود به شفافیت مجلس نیست. احسان ارکانی در گفت وگو با خبرنگار خبر24 درباره آخرین تحولات بررسی طرح شفافیت در مجلس اظهار داشت: طرح شفافیت منحصر به…

  مشاهده خبر »
 • لزوم شفافیت حداکثری/ شفافیت نباید فقط مختص مجلس باشد

  نماینده مردم نیشاپور در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح شفافیت آرای نمایندگان محدود به مجلس شورای اسلامی است در حالی که مطالبه مردم محدود به شفافیت مجلس نیست. احسان ارکانی در گفت وگو با خبرنگار خبر24 درباره آخرین تحولات بررسی طرح شفافیت در مجلس اظهار داشت: طرح شفافیت منحصر به…

  مشاهده خبر »
 • لزوم شفافیت حداکثری/ شفافیت نباید فقط مختص مجلس باشد

  نماینده مردم نیشاپور در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح شفافیت آرای نمایندگان محدود به مجلس شورای اسلامی است در حالی که مطالبه مردم محدود به شفافیت مجلس نیست. احسان ارکانی در گفت وگو با خبرنگار خبر24 درباره آخرین تحولات بررسی طرح شفافیت در مجلس اظهار داشت: طرح شفافیت منحصر به…

  مشاهده خبر »
 • لزوم شفافیت حداکثری/ شفافیت نباید فقط مختص مجلس باشد

  نماینده مردم نیشاپور در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح شفافیت آرای نمایندگان محدود به مجلس شورای اسلامی است در حالی که مطالبه مردم محدود به شفافیت مجلس نیست. احسان ارکانی در گفت وگو با خبرنگار خبر24 درباره آخرین تحولات بررسی طرح شفافیت در مجلس اظهار داشت: طرح شفافیت منحصر به…

  مشاهده خبر »
 • لزوم شفافیت حداکثری/ شفافیت نباید فقط مختص مجلس باشد

  نماینده مردم نیشاپور در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح شفافیت آرای نمایندگان محدود به مجلس شورای اسلامی است در حالی که مطالبه مردم محدود به شفافیت مجلس نیست. احسان ارکانی در گفت وگو با خبرنگار خبر24 درباره آخرین تحولات بررسی طرح شفافیت در مجلس اظهار داشت: طرح شفافیت منحصر به…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا