مکمل

 • ۱۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی بازار مکمل ها در ایران

  یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی ایران، حجم فروش بازار مکمل های غذایی کشور در سال گذشته را حدود 10 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به گزارش خبر24، مهدی برسیلی در مراسم افتتاحیه دهمین همایش مکمل های غذایی و غذایی اظهار کرد: صنعت مکمل های غذایی و…

  مشاهده خبر »
 • ۱۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی بازار مکمل ها در ایران

  یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی ایران، حجم فروش بازار مکمل های غذایی کشور در سال گذشته را حدود 10 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به گزارش خبر24، مهدی برسیلی در مراسم افتتاحیه دهمین همایش مکمل های غذایی و غذایی اظهار کرد: صنعت مکمل های غذایی و…

  مشاهده خبر »
 • ۱۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی بازار مکمل ها در ایران

  یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی ایران، حجم فروش بازار مکمل های غذایی کشور در سال گذشته را حدود 10 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به گزارش خبر24، مهدی برسیلی در مراسم افتتاحیه دهمین همایش مکمل های غذایی و تغذیه ای اظهار داشت: صنعت مکمل های غذایی…

  مشاهده خبر »
 • ۱۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی بازار مکمل ها در ایران

  یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی ایران، حجم فروش بازار مکمل های غذایی کشور در سال گذشته را حدود 10 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به گزارش خبر24، مهدی برسیلی در مراسم افتتاحیه دهمین همایش مکمل های غذایی و تغذیه ای اظهار داشت: صنعت مکمل های غذایی…

  مشاهده خبر »
 • ۱۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی بازار مکمل ها در ایران

  یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی ایران، حجم فروش بازار مکمل های غذایی کشور در سال گذشته را حدود 10 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به گزارش خبر24، مهدی برسلحی در مراسم افتتاحیه دهمین همایش مکمل های غذایی و تغذیه ای اظهار داشت: صنعت مکمل های غذایی…

  مشاهده خبر »
 • ۱۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی بازار مکمل ها در ایران

  یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی ایران، حجم فروش بازار مکمل های غذایی کشور در سال گذشته را حدود 10 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به گزارش خبر24، مهدی برسلحی در مراسم افتتاحیه دهمین همایش مکمل های غذایی و تغذیه ای اظهار داشت: صنعت مکمل های غذایی…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا