ورزش کردن

 • افزایش رزمایش‌های نظامی عربی-عربی و عربی-غربی

  منابع خبری از پایان مانور «فیصل 12» بین عربستان و مصر ظرف چند روز دیگر خبر دادند. رزمایش مشترک هوایی مصر و عربستان «فیصل 12» که با حضور نیروهای مسلح دو کشور در عربستان آغاز شده بود، پایان یافت. این مانور در سایه تقویت روابط نظامی مشترک و همکاری و…

  مشاهده خبر »
 • افزایش رزمایش‌های نظامی عربی-عربی و عربی-غربی

  منابع خبری از پایان مانور «فیصل 12» بین عربستان و مصر ظرف چند روز دیگر خبر دادند. رزمایش مشترک هوایی مصر و عربستان «فیصل 12» که با حضور نیروهای مسلح دو کشور در عربستان آغاز شده بود، پایان یافت. این مانور در سایه تقویت روابط نظامی مشترک و همکاری و…

  مشاهده خبر »
 • افزایش رزمایش‌های نظامی عربی-عربی و عربی-غربی

  منابع خبری از پایان مانور «فیصل 12» بین عربستان و مصر ظرف چند روز دیگر خبر دادند. رزمایش مشترک هوایی مصر و عربستان «فیصل 12» که با حضور نیروهای مسلح دو کشور در عربستان آغاز شده بود، پایان یافت. این مانور در سایه تقویت روابط نظامی مشترک و همکاری و…

  مشاهده خبر »
 • افزایش رزمایش‌های نظامی عربی-عربی و عربی-غربی

  منابع خبری از پایان مانور «فیصل 12» بین عربستان و مصر ظرف چند روز دیگر خبر دادند. رزمایش مشترک هوایی مصر و عربستان «فیصل 12» که با حضور نیروهای مسلح دو کشور در عربستان آغاز شده بود، پایان یافت. این مانور در سایه تقویت روابط نظامی مشترک و همکاری و…

  مشاهده خبر »
 • افزایش رزمایش‌های نظامی عربی-عربی و عربی-غربی

  منابع خبری از پایان مانور «فیصل 12» بین عربستان و مصر ظرف چند روز دیگر خبر دادند. رزمایش مشترک هوایی مصر و عربستان «فیصل 12» که با حضور نیروهای مسلح دو کشور در عربستان آغاز شده بود، پایان یافت. این مانور در سایه تقویت روابط نظامی مشترک و همکاری و…

  مشاهده خبر »
 • افزایش رزمایش‌های نظامی عربی-عربی و عربی-غربی

  منابع خبری از پایان مانور «فیصل 12» بین عربستان و مصر ظرف چند روز دیگر خبر دادند. رزمایش مشترک هوایی مصر و عربستان «فیصل 12» که با حضور نیروهای مسلح دو کشور در عربستان آغاز شده بود، پایان یافت. این مانور در سایه تقویت روابط نظامی مشترک و همکاری و…

  مشاهده خبر »
 • افزایش رزمایش‌های نظامی عربی-عربی و عربی-غربی

  منابع خبری از پایان مانور «فیصل 12» بین عربستان و مصر ظرف چند روز دیگر خبر دادند. رزمایش مشترک هوایی مصر و عربستان «فیصل 12» که با حضور نیروهای مسلح دو کشور در عربستان آغاز شده بود، پایان یافت. این مانور در سایه تقویت روابط نظامی مشترک، همکاری و هماهنگی…

  مشاهده خبر »
 • افزایش رزمایش‌های نظامی عربی-عربی و عربی-غربی

  منابع خبری از پایان مانور «فیصل 12» بین عربستان و مصر ظرف چند روز دیگر خبر دادند. رزمایش مشترک هوایی مصر و عربستان «فیصل 12» که با حضور نیروهای مسلح دو کشور در عربستان آغاز شده بود، پایان یافت. این مانور در سایه تقویت روابط نظامی مشترک، همکاری و هماهنگی…

  مشاهده خبر »
 • افزایش رزمایش‌های نظامی عربی-عربی و عربی-غربی

  منابع خبری از پایان مانور «فیصل 12» بین عربستان و مصر ظرف چند روز دیگر خبر دادند. رزمایش مشترک هوایی مصر و عربستان «فیصل 12» که با حضور نیروهای مسلح دو کشور در عربستان آغاز شده بود، پایان یافت. این مانور در سایه تقویت روابط نظامی مشترک، همکاری و هماهنگی…

  مشاهده خبر »
 • افزایش رزمایش‌های نظامی عربی-عربی و عربی-غربی

  منابع خبری از پایان مانور «فیصل 12» بین عربستان و مصر ظرف چند روز دیگر خبر دادند. رزمایش مشترک هوایی مصر و عربستان «فیصل 12» که با حضور نیروهای مسلح دو کشور در عربستان آغاز شده بود، پایان یافت. این مانور در سایه تقویت روابط نظامی مشترک، همکاری و هماهنگی…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا