کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی

 • کمیسیون عمران ابعاد سانحه قطار مشهد- یزد را بررسی کند

  رئیس مجلس شورای اسلامی بررسی ابعاد مختلف حادثه قطار مشهد – یزد را به کمیته عمران موظف کرد. به گزارش خبر24، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی سانحه دلخراش قطار مسافری بین مشهد و یزد را تسلیت گفت. متن سخنان رئیس مجلس به شرح زیر بود: به نام…

  مشاهده خبر »
 • کمیسیون عمران ابعاد سانحه قطار مشهد- یزد را بررسی کند

  رئیس مجلس شورای اسلامی بررسی ابعاد مختلف حادثه قطار مشهد – یزد را به کمیته عمران موظف کرد. به گزارش خبر24، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی سانحه دلخراش قطار مسافری بین مشهد و یزد را تسلیت گفت. متن سخنان رئیس مجلس به شرح زیر بود: به نام…

  مشاهده خبر »
 • کمیسیون عمران ابعاد سانحه قطار مشهد- یزد را بررسی کند

  رئیس مجلس شورای اسلامی بررسی ابعاد مختلف حادثه قطار مشهد – یزد را به کمیته عمران موظف کرد. به گزارش خبر24، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی سانحه دلخراش قطار مسافربری بین مشهد و یزد را تسلیت گفت. متن سخنان رئیس مجلس به شرح زیر بود: به نام…

  مشاهده خبر »
 • کمیسیون عمران ابعاد سانحه قطار مشهد- یزد را بررسی کند

  رئیس مجلس شورای اسلامی بررسی ابعاد مختلف حادثه قطار مشهد – یزد را به کمیته عمران موظف کرد. به گزارش خبر24، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی سانحه دلخراش قطار مسافربری بین مشهد و یزد را تسلیت گفت. متن سخنان رئیس مجلس به شرح زیر بود: به نام…

  مشاهده خبر »
 • کمیسیون عمران ابعاد سانحه قطار مشهد- یزد را بررسی کند

  رئیس مجلس شورای اسلامی بررسی ابعاد مختلف حادثه قطار مشهد – یزد را به کمیته عمران موظف کرد. به گزارش خبر24، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی سانحه دلخراش قطار مسافربری بین مشهد و یزد را تسلیت گفت. متن سخنان رئیس مجلس به شرح زیر بود: به نام…

  مشاهده خبر »
 • کمیسیون عمران ابعاد سانحه قطار مشهد- یزد را بررسی کند

  رئیس مجلس شورای اسلامی بررسی ابعاد مختلف حادثه قطار مشهد – یزد را به کمیته عمران موظف کرد. به گزارش خبر24، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی سانحه دلخراش قطار مسافربری بین مشهد و یزد را تسلیت گفت. متن سخنان رئیس مجلس به شرح زیر بود: به نام…

  مشاهده خبر »
 • کمیسیون عمران ابعاد سانحه قطار مشهد- یزد را بررسی کند

  رئیس مجلس شورای اسلامی بررسی ابعاد مختلف حادثه قطار مشهد – یزد را به کمیته عمران موظف کرد. به گزارش خبر24، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی سانحه دلخراش قطار مسافربری بین مشهد و یزد را تسلیت گفت. متن سخنان رئیس مجلس به شرح زیر بود: به نام…

  مشاهده خبر »
 • کمیسیون عمران ابعاد سانحه قطار مشهد- یزد را بررسی کند

  رئیس مجلس شورای اسلامی بررسی ابعاد مختلف حادثه قطار مشهد – یزد را به کمیته عمران موظف کرد. به گزارش خبر24، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی سانحه دلخراش قطار مسافربری بین مشهد و یزد را تسلیت گفت. متن سخنان رئیس مجلس به شرح زیر بود: به نام…

  مشاهده خبر »
 • کمیسیون عمران ابعاد سانحه قطار مشهد- یزد را بررسی کند

  رئیس مجلس شورای اسلامی بررسی ابعاد مختلف حادثه قطار مشهد – یزد را به کمیته عمران موظف کرد. به گزارش خبر24، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی سانحه دلخراش قطار مسافربری بین مشهد و یزد را تسلیت گفت. متن سخنان رئیس مجلس به شرح زیر بود: به نام…

  مشاهده خبر »
 • کمیسیون عمران ابعاد سانحه قطار مشهد- یزد را بررسی کند

  رئیس مجلس شورای اسلامی بررسی ابعاد مختلف حادثه قطار مشهد – یزد را به کمیته عمران موظف کرد. به گزارش خبر24، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی سانحه دلخراش قطار مسافربری بین مشهد و یزد را تسلیت گفت. متن سخنان رئیس مجلس به شرح زیر بود: به نام…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا