گروه های جهادی

 • فعالیت جهادی باید همراه با پیوست فرهنگی باشد

  وزیر آموزش و پرورش گفت: یافتن اسپانسر برای حمایت از دانش آموزان فقیر ممکن است سخت باشد، اما شدنی است و باید در این زمینه رقابت کنیم. به گزارش خبر24، یوسف نوری صبح امروز در اجلاس دبیران عدالت آموزشی اردوی جهادی استانداری های کل کشور که در دفتر وزیر آموزش…

  مشاهده خبر »
 • فعالیت جهادی باید همراه با پیوست فرهنگی باشد

  وزیر آموزش و پرورش گفت: یافتن اسپانسر برای حمایت از دانش آموزان فقیر ممکن است سخت باشد، اما شدنی است و باید در این زمینه رقابت کنیم. به گزارش خبر24، یوسف نوری صبح امروز در اجلاس دبیران عدالت آموزشی اردوی جهادی استانداری های کل کشور که در دفتر وزیر آموزش…

  مشاهده خبر »
 • فعالیت جهادی باید همراه با پیوست فرهنگی باشد

  وزیر آموزش و پرورش گفت: یافتن اسپانسر برای حمایت از دانش آموزان فقیر ممکن است سخت باشد، اما شدنی است و باید در این زمینه رقابت کنیم. به گزارش خبر24، یوسف نوری صبح امروز در اجلاس دبیران عدالت آموزشی اردوی جهادی استانداری های کل کشور که در دفتر وزیر آموزش…

  مشاهده خبر »
 • فعالیت جهادی باید همراه با پیوست فرهنگی باشد

  وزیر آموزش و پرورش گفت: یافتن اسپانسر برای حمایت از دانش آموزان فقیر ممکن است سخت باشد، اما شدنی است و باید در این زمینه رقابت کنیم. به گزارش خبر24، یوسف نوری صبح امروز در اجلاس دبیران عدالت آموزشی اردوی جهادی استانداری های کل کشور که در دفتر وزیر آموزش…

  مشاهده خبر »
 • فعالیت جهادی باید همراه با پیوست فرهنگی باشد

  وزیر آموزش و پرورش گفت: یافتن اسپانسر برای حمایت از دانش آموزان فقیر ممکن است سخت باشد، اما شدنی است و باید در این زمینه رقابت کنیم. به گزارش خبر24، یوسف نوری صبح امروز در اجلاس دبیران عدالت آموزشی اردوی جهادی استانداری های کل کشور که در دفتر وزیر آموزش…

  مشاهده خبر »
 • فعالیت جهادی باید همراه با پیوست فرهنگی باشد

  وزیر آموزش و پرورش گفت: یافتن اسپانسر برای حمایت از دانش آموزان فقیر ممکن است سخت باشد، اما شدنی است و باید در این زمینه رقابت کنیم. به گزارش خبر24، یوسف نوری صبح امروز در اجلاس دبیران عدالت آموزشی ارتش جهادی استانداری های سراسر کشور که در دفتر وزیر آموزش…

  مشاهده خبر »
 • فعالیت جهادی باید همراه با پیوست فرهنگی باشد

  وزیر آموزش و پرورش گفت: یافتن اسپانسر برای حمایت از دانش آموزان فقیر ممکن است سخت باشد، اما شدنی است و باید در این زمینه رقابت کنیم. به گزارش خبر24، یوسف نوری صبح امروز در اجلاس دبیران عدالت آموزشی ارتش جهادی استانداری های سراسر کشور که در دفتر وزیر آموزش…

  مشاهده خبر »
 • فعالیت جهادی باید همراه با پیوست فرهنگی باشد

  وزیر آموزش و پرورش گفت: یافتن اسپانسر برای حمایت از دانش آموزان فقیر ممکن است سخت باشد، اما شدنی است و باید در این زمینه رقابت کنیم. به گزارش خبر24، یوسف نوری صبح امروز در اجلاس دبیران عدالت آموزشی ارتش جهادی استانداری های سراسر کشور که در دفتر وزیر آموزش…

  مشاهده خبر »
 • فعالیت جهادی باید همراه با پیوست فرهنگی باشد

  وزیر آموزش و پرورش گفت: یافتن اسپانسر برای حمایت از دانش آموزان فقیر ممکن است سخت باشد، اما شدنی است و باید در این زمینه رقابت کنیم. به گزارش خبر24، یوسف نوری صبح امروز در اجلاس دبیران عدالت آموزشی ارتش جهادی استانداری های سراسر کشور که در دفتر وزیر آموزش…

  مشاهده خبر »
 • فعالیت جهادی باید همراه با پیوست فرهنگی باشد

  وزیر آموزش و پرورش گفت: یافتن اسپانسر برای حمایت از دانش آموزان فقیر ممکن است سخت باشد، اما شدنی است و باید در این زمینه رقابت کنیم. به گزارش خبر24، یوسف نوری صبح امروز در اجلاس دبیران عدالت آموزشی ارتش جهادی استانداری های سراسر کشور که در دفتر وزیر آموزش…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا